Intel

Thông Tin Về Thương Hiệu

BlueMoon, BunnyPeople, Celeron, Centrino, Cilk, Flexpipe, Intel, biểu trưng Intel, the Intel Anti-Theft technology logo, Intel AppUp, the AppUp logo, Intel Atom,  Intel CoFluent, Intel Core, Intel Inside, biểu trưng Intel Inside, Intel Insider, Intel NetMerge, Intel NetStructure, Intel SingleDriver, Intel SpeedStep, Intel Những nhà bảo trợ của tương lai., Intel Những nhà bảo trợ của tương lai. biểu trưng, Intel vPro, Intel Xeon Phi, Intel XScale, InTru, biểu trưng InTru, biểu trưng InTru Inside, InTru soundmark, Iris, Itanium, Look Inside, logo Look Inside, MCS, MMX, Pentium, Puma, skoool, biểu trưng skoool, SMARTi, Sound Mark, the Engineering Stay With It logo, Dự án những người sáng tạo, Hành trình Inside, Thunderbolt, the Thunderbolt logo, Ultrabook, VTune, Xeon,  X-GOLD và XMM là các thương hiệu của Tập đoàn Intel tại Mỹ và / hoặc các quốc gia khác.